Водоводна мрежа

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

За израду прикључка на водоводну мрежу уз захтев је неопходно приложити један од следећих докумената:

  • грађевинску дозволу (фотокопија), оригинал на увид;
  • потврду да је објекат у процесу лагализације; решење о озакоњењу објекта
  • препис поседовног листа (за раније укњижене објекте), извод из земљишне књиге
  • извод из пројекта за грађевинску дозволу – пројекат хидротехничких инсталација

Услов за израду прикључка је постојање јавних водоводних инсталација испред парцеле на којој се објекат налази. Цена прикључка димензија Ø3/4“ је 50.625 дин са урачунатим ПДВ-ом. У цену је урачунат комплетан материјал, потребан за израду прикључка и рад на монтажи.

Земљани радови и израда водомерног шахта нису урачунати у цену.

Код прикључења на водоводну мрежу  стамбено-пословног објеката у водомерном шахту је неопходно засебно мерење потрошене воде у стамбеном и пословном делу објекта уградњом засебних водомера.  Цена уградње додатног водомера Ø3/4“ у шахту  је 33.469 дин са урачунатим ПДВ-ом. 
У цену је урачунат комплетан материјал  и рад на монтажи прикључка.

Уколико се пројектном документацијом докаже потреба за израдом прикључка већих димензија од Ø3/4“, код вишестамбених објеката, стамбено-пословних и пословних објеката, за санитарне потребе, потребе технолошког процеса или противпожарне хидрантске мреже, уз захтев за прикључење и неопходне документације за прикључење потребно је приложити и пројекат објекта на увид.

Након изласка на терен, у овим случајевима се израђује понуда према потребама објекта  за изградњу прикључка на водоводну мрежу, која се доставља инвеститору. Трошкови поновног укључења на водоводну мрежу потрошача који су искључени у складу са Законом о комуналним делатностима и одлуке о водоснабдевању

Поновно прикључење за физичка лица ……………. 4.697,00 РСД
Поновно прикључење за правна лица ……………… 9.394,00 РСД

Шахт за смештај водомера мора бити израђен од тврдог материјала димензија у скаду са профилом прикључка. Поклопац на шахту може бити квадратан или округли мин 60 цм ширине. Одржавање склоништа за водомер је у надлежности власника објекта односно станова у вишестамбеним објектима или предузећа коме је поверено одржавање зграда. Водомерно окно мора бити чисто, суво и приступачно. Водомер мора бити заштићен од механичких удара, мраза и крађе.

Тел: 022-479-202 ел. пошта: odrzavanje.izgradnja@vodovod-ruma.co.rs ; Захтев за прикључење на водоводну мрежу можете преузети овде ..::>>

Забрањено је:

  • Бесправна и самовољна израда водоводног прикључка на јавну водоводну мрежу  од стране неовлашћеног лица, без одговарајуће техничке документације и сагласности  Ј.П.“Водовод“-Рума;
  • Повезивање инсталацијама и уређаја који добијају воду из индивидуалног изворишта на унутрашњу водоводну инсталацију спојену на јавну водоводну мрежу;
  • Уграђивање цевних инсталација на водоводном прикључку испред водомера.