Канализациона мрежа

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

Услов за прикључење на канализациону мрежу је поседовање водоводног прикључка и постојање јавне канализационе мреже испред парцеле на којој се налази објекат. Трошкови склапања уговора о праву прикључења на канализациону мрежу су 2.250,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом. Канализациони прикључак је спој од уличне канализационе мреже до првог ревизионог окна иза регулационе линије.

Радови на изради канализационог прикључка могу се поверити Ј.П.“Водовод“-Рума или другом извођачу уз надзор стручног лица из „Водовода“. Подаци о планираном месту прикључења за сваки објекат понаособ на територији Руме могу се добити у Ј.П“Водовод“ из пројеката изведеног стања фекалне канализационе мреже. Захтев за прикључење на канализациону мрежу можете преузети овде ..::>>

Забрањено је:

  • Бесправно и самовољно прикључење унутрашњих и других инсталација канализације на јавну фекалну канализациону мрежу;
  • Испуштање у јавну канализациону мрежу опасних и штетних материја у концентрацијама већим од дозвољених одлуком о градској канализацији;
  • Упуштање атмосферских вода у јавну фекалну канализациону мрежу.