Историјат

Решавајући проблем водоснабдевања, град Рума изградио је 1972. године водоводну мрежу у граду и извориште на локацији „Борковац“ северно од градског насеља на коме је избушено укупно седам бунара. Веома брзо се показало да је извориште „Борковац“ ограниченог капацитета  и да се за трајнија решења треба оријентисати према приобаљу реке Саве, односно Савском и Дринском алувиону.

Као прелазно решење 1977.године изграђено је извориште „Фишеров салаш“ капацитета 50 l/s и магистрални цевовод Ф500 до улаза у град ( у дужини 6100 m ).

Друго извориште, у оквиру водоснабдевања – извориште „Сава I “ формирано је са источне стране магистралног пута М-21 Нови Сад – Шабац у шуми Добреч. Извориште постоји од 1984.године, а његовом отварању су предходили детаљни истраживачко-студијски радови од стране института за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда.

На локацији изворишта „Фишеров салаш“ 1985.године, изграђено је постројење за кондиционирање воде, капацитета 250-300 l/s: аерација, филтрација, дезинфекција са пратећом опремом за снабдевање водом општина Рума и Ириг. Исте године изграђен је и цевовод Ф600 у дужини од 5900 m, за транспорт сирове воде од изворишта „Сава I“ до фабрике воде „Фишеров салаш“.

На изворишту „Фишеров салаш“ до данас је избушено 12 бунара. Сви бунари су изведени директном методом бушења, пречником длета 444,5 mm просечне дубине 150 m. Почетна издашност им је била 16 l/s, а временом је опадала, тако да се данас са овог изворишта добија 72 l/s воде ( од седам бунара у функцији ). Вода са овог изворишта, због свог доброг квалитета, се без предходне прераде, уз хлорисање, дистрибуира потрошачима.

На изворишту „Сава I“ код Јарка, до сада је избушено 9 бунара. Сви бунари су изведени реверсном методом, пречника длета 323,9 mm, просечне дубине 50 m. Почетна издашност им је била 45 l/s, а временом је опадала, тако да се данас са овог изворишта добија 180 l/s воде ( од осам бунара у функцији ). Студијским радовима на овом изворишту предвиђено је бушење 14 бунара.

Поред два организована изворишта ( „Фишеров салаш“ и „Сава I“ ), ЈП „Водовод“ из Руме газдује и локалним извориштима: за водоснабдевање насеља Грабовци-Витојевци, Добринци, бунар у насељу Путинци и Мали Радинци, бунар у Никинцима, Иригу, Врднику, Шатринцима и Крушедолском Прњавору.

Из регионалног водовода „Источни Срем“ водом се снабдева око 75.000 становника и привреде у насељима општина Рума и Ириг:

 • Рума
 • Вогањ – Ерем
 • Стејановци
 • Павловци
 • Жарковац
 • Мали Радинци
 • Путинци
 • Доњи петровци
 • Буђановци
 • Краљевци
 • Ириг
 • Ривица
 • Врдник
 • Викенд зоне у Врднику и Иригу
 • Болница на Иришком венцу
 • Предајник Радио Телевизије Србије
 • Хидрометереолошка станица „Краљеве столице“

Уређај за пречишћавање отпадних вода у Руми је ван функције од 1999. године. У току 2008. године приступило се његовој делимичној санацији да би у током 2011. године кроз пројектну документацију била извршена анализа и оправданост избора технологије за пречишћавање отпадних вода у условима потребе за реконтструкцијом постојећег (УПОВ-а).

Вода се транспортује са коте 81 метар надморске висине ( фабрика за прераду воде „Фишеров салаш“ ) до коте 520 метара надморске висине ( објекат ХМС „Краљеве столице“ ) преко седам висинских зона и исто толико препумпних станица.

Укупна дужина изграђене водоводне мреже коју одржава јавно предузеће „Водовод“ износи 490 км, а укупан број прикључака на водоводну мрежу је cca 20 000 .

Систем канализационе мреже у Руми је изграђен као сепаратни и састоји се од:

 • Главних колектора (Источни, Западни и Централни) израђених од азбестно-цементних цеви укупне дужине 17 километара профила Ф200-Ф600;
 • Секундарне-уличне канализационе мреже, израђене од ПВЦ цеви, укупне дужине 86 км, профила Ф200-Ф250 и
 • Уређаја за пречишћавање отпадних вода у Руми (УПОВ).