Преговарачки поступак јавне набавке

Преговарачки поступак јавне набавке

Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда , за јавну набавку услуга – Услуге одржавања рaчунара и програма, редни број 13/2016

– Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација