Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у отвореном поступку , по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

У отвореном поступку за јавну набавку добара – Набавка водоводног и канализационог материјала за потребе предузећа, редни број 19/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација