Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности, по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

Израда  пијезометра П-2/2019 на локацији „ Фишеров Салаш“ , на катастарској парцели 12158/14 к.о. Рума -, ЈН р/б 9/2019.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда