ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

На основу чл. 108 Закона о јавним набавкама, а након пријема извештаја комисије за јавну набавку бр. 1052 од14.05.2015.год., у преговарачком поступку без објављивања јавног позиванабавка услуга рачунара и програма за потребе предузећа, доноси се

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У поступку јавне набавке мале вредности – услуга,

Набавка услуга одржавања рачунара и програма за потребе предузећа.

 

– Конкурсна документација