Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл. 63 ст. 5 закона о јавним набавкама, ЈП „Водовод“ Рума објављује дана 03.03.2017.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Објављивањем измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку бр. 5/2017 – Услуге мобилне телефоније ,  у року краћем од осам дана од датума предвиђеног за подношење и отварање понуда, продужује се рок за подношење понуда , тако да ће последњи рок за подношење понуда бити 10.03.2017.год. до 12.00 часова (без обзира на начин доставе), а јавно отварање понуда ће бити извршено 10.3.2017.год. у 12.30 часова.

Обавештење о продужењу рока