ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У складу са чл. 63 ст. 5 Закона о јавним набавкама, ЈП „Водовод“ Рума објављује дана 17.10.2018.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Објављивањем измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку бр. 26/2018 – Израда истражно експлоатационог бунара ЕБЈ-10 на изворишту „ Сава 1“ Јаракредни број 26 /2018 у року краћем од осам дана од датума предвиђеног за подношење и отварање понуда, продужује се рок за подношење понуда , тако да ће последњи рок за подношење понуда бити 25.10.2018.год. до 12.00 часова (без обзира на начин доставе), а јавно отварање понуда ће бити извршено 25.10.2018.год. у 12.30 часова.

– измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку редни број 26/2018

   ЈП „Водовод“ Рума