ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У складу са чл. 63 ст. 5 закона о јавним набавкама, ЈП „Водовод“ Рума објављује дана 09.02.2015.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Објављивањем измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку бр. 5/2015 – реагенси за HANNA апарат за потребе предузећа, у року краћем од осам дана од датума предвиђеног за подношење и отварање понуда, продужује се рок за подношење понуда , тако да ће последњи рок за подношење понуда бити 18.02.2015.год. до 13.00 часова (без обзира на начин доставе), а јавно отварање понуда ће бити извршено 18.02.2015.год. у 13.30 часова.

ЈП „Водовод“ Рума