Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл. 63 ст. 5 закона о јавним набавкама, ЈП „Водовод“ Рума објављује дана 11.03.2016.године, следеће:

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Продужава се рок за подношење понуда , за ЈН набавка личних заштитних средстава и опреме, редни број 9/2016, тако да ће последњи рок за подношење понуда бити 15.04.2016.год. до 12.00 часова (без обзира на начин доставе), а јавно отварање понуда ће бити извршено 15.4.2016.год. у 12.30 часова.

– набавка личних заштитних средстава и опреме