Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл. 63 ст. 5 закона о јавним набавкама, ЈП „Водовод“ Рума објављује дана 29.07.2016. године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Објављивањем измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку бр. 21/2016 – Осигурање имовине и лица за потребе предузећа у року краћем од осам дана од  датума предвиђеног за подношење и отварање понуда, продужује се рок за подношење понуда, тако да ће последњи рок за подношење понуда бити 05.08.2016. год.  до 12.30 часова (без обзира на начин доставе), а јавно отварање понуда ће бити извршено 05.08.2016. год.  у 13.00 часова.

– продужује се рок за подношење понуда

ЈП „Водовод“ Рума