Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл. 63 ст. 5 закона о јавним набавкама, ЈП „Водовод“ Рума објављује дана 12.08.2016.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Објављивањем измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку бр. 19/2016 – Набавка горива за потрeбе предузећа ,  у року краћем од осам дана од датума предвиђеног за подношење и отварање понуда, продужује се рок за подношење понуда , тако да ће последњи рок за подношење понуда бити 19.08.2016.год. до 12.30 часова (без обзира на начин доставе), а јавно отварање понуда ће бити извршено 19.08.2016.год. у 13.00 часова.

– продужује се рок за подношење понуда