Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл. 63 ст. 5 Закона о јавним набавкама, ЈП „Водовод“ Рума објављује дана 13.02.2017.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Објављивањем измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку бр. 1/2017 – Набавка електричне енергије за потребе предузећа, у року краћем од осам дана од датума предвиђеног за подношење и отварање понуда, продужује се рок за подношење понуда , тако да ће последњи рок за подношење понуда бити 17.02.2017.год. до 12.30 часова (без обзира на начин доставе), а јавно отварање понуда ће бити извршено 17.02.2017.год. у 13.00 часова.

– продужује се рок за подношење понуда