Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл. 63, чл. 150 и чл. 151  Закона о јавним набавкама, ЈП „Водовод“ Рума објављује дана 05.03.2014.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА – радова – Израда истражно-експлоатационе бушотине реверсном методом у насељеном месту Грабовци

– Обавештење о продужењу рока