Обавештење о покретању преговарачког поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), директор ЈП „Водовод“ Рума доноси:

О Д Л У К У

о покретању поступка јавне набавке

              ПОКРЕЋЕ СЕ преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда , за јавну набавку услуга – Услуге одржавања ручунара и програма, редни број 9/2018

Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда су чињенице да је понуђач „ АЛФАСОФТ“ Рума носилац ауторских права на предметни програм и једино он може вршити одржавање , допуну и преправке софтвера, што је потврђено од стране Управе за јавне набавке, мишљењем бр. 404-02-1599/18 од 20.04.2018.

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Мишљење управе за јавне набавке