ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за заштиту права

Врста наручиоца: производња и дистрибуција воде

Интернет страница наручиоца: www.vodovod-ruma.co.rs/

  1. Скраћени опис предмета набавке: Набавка раствора хлор-диоксида
  2. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
  3. Врста предмета набавке: добра
  4. Опис предмета набавке: Набавка раствора хлор-диоксида, редни број 07/2019
  5. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке 24312000
  6. Датум подношења захтева за заштиту права:  03.06.2019.
  7. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: после доношења одлуке о додели уговора
  8. Лице за контакт: Гордана Јањуш , e mail  vodovodruma1@gmail.com