Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б.1/2019, дел. бр. 25 од 09.01.2019.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 1/2019, дел.бр. 26 од 09.01.2019.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈН бр. 1/2019

Конкурсна документација