Измена конкурсне документације ЈН 07/2019

Измена конкурсне документације ЈН 07/2019

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 688/19 од дана 15.05.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 689/19 од дана 15.05.2019.године припремљена је:

– Измена конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности добра: ,,Набавка раствора хлор диоксида“ ЈНМВ 07/19 ..>>