Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б. 5/2017, дел. бр. 301 од 27.02.2017.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 5/2017, дел.бр. 302  од 27.02.2017.год., припремљена је:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у поступку за јавне набавке мале вредности услуга – Услуге мобилне телефоније за потребе предузећа, редни бр. 5/2017

Конкурсна документација