ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измена конкурсне документације у у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку –Услуге сервисирања и периодичног одржавања технолошке опреме „ Хлороген“ односно уређаја за производњу натријум хипохлорита капацитета 1000 гр са аутоматским дозирним системом АДСР22 ,  

ЈН бр. 15/2018

Конкурсна документација