ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б.20/2018, дел. бр. 1264 од 06.07.2018 год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 20/2018, дел.бр. 1265 од 06.07.2018  год., припремљена је:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у поступку за јавну набавку мале вредности добара – Набавка нових водомера за потребе предузећа, редни број 20/2018

Конкурсна документација