ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б.21/2018, дел. бр. 1255  од 15.06.2017. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 21/2018, дел.бр. 1256 од 15.06.2017.год., припремљена је:

у поступку за јавне набавке мале вредности услуга – Сервис и баждарење коришћених водомера за потребе предузећа, редни бр. 21/2018

Конкурсна документација